SET50 Futures

SET50 Futures 2017-12-25T12:17:24+00:00

ดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) เป็นดัชนีของราคาหุ้นสามัญ 50 หุ้นแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 ลำดับ คือมีสภาพคล่องสูง หุ้นที่นำมาคำนวณดัชนี SET50 จะมีการปรับรายชื่อทุก ๆ 6 เดือน

ฟิวเจอร์ส (Futures) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้าและชำระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฎิบัติตาม

ดังนั้น SET50 Index futures ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 นั่นเองเนื่องจาก SET50 Index Futures เป็นตัวเลขดัชนีที่คำนวณมาจากราคาหุ้นจึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันได้ ตลาดอนุพันธ์ฯ จึงใช้วิธีชำระเงินตามส่วนต่างกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น (Cash Settlement) เมื่อปิดสถานะ หากซื้อได้ถูก ขายได้แพง จะกำไรแต่หากซื้อแพง และขายได้ถูกจะขาดทุน ทำให้นักลงทุน SET50 Index Futures ไม่จำเป็นต้องซื้อก่อนขาย จะขายก่อนซื้อก็ได้

สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Futures

ปฏิทินซื้อขาย SET50 Index Futures

Series Contract Month First Trading Day Last Trading Day
2018
S50F18  January  30-Oct-17  30-Jan-18
S50G18  February  29-Nov-17  27-Feb-18
S50H18  March  30-Mar-17  29-Mar-18
S50J18  April  30-Jan-18  27-Apr-18
S50K18  May  27-Feb-18  30-May-18
S50M18  June  29-Jun-17  28-Jun-18
S50N18 July 27-Apr-18  26-Jul-18
S50Q18 August 30-May-18  30-Aug-18
S50U18 September 28-Sep-17  27-Sep-18
S50V18 October 26-Jul-18  30-Oct-18
S50X18 November 30-Aug-18  29-Nov-18
S50Z18 December 28-Dec-17  27-Dec-18
X