ตราสารอนุพันธ์

/ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์ 2018-01-09T09:24:44+00:00

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขาย ที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ ผู้ลงทุนจะทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นี้ต้องเป็น บริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายต่อมายังระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่งซื้อ-ขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคําสั่งซื้อขายได้รับการจับคุ่แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดของรายการซื้อขายนั้นต่อไปยัง สํานักหักบัญชี (TCH) เพื่อทําหน้าที่ในการชําระราคา หรือพูดง่ายๆ ก็คือสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่คิดกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและดูแลการรับและจ่ายเงิน ซึ่งการชำระกำไรขาดทุนนี้ จะเกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ผู้ลงทุนซื้อหรือขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(T+1)

ก่อนเริ่มต้นลงทุนควรเรียนรู้เรื่องการวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้

1. เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Initial Margin (IM)

เป็นเงินวางค้ำประกันเริ่มแรก ซึ่งเป็นเงินเพียงประมาณ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญา Futures จริงเท่านั้น

2. เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)

คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น

3. หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า Force Close (FC)

คือ กรณีที่เงินหลักประกันลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 30 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น ซึ่งกรณีนี้ Broker มีสิทธิ์ปิดสถานะซื้อขาย เพื่อหยุดผลการขาดทุนของท่านได้ทันที เว้นแต่ว่าท่านจะเติมเงินเข้ามาภายในเวลา 1 ชั่วโมง

รายละเอียดอัตราหลักประกัน

ลักษณะของตราสารอนุพันธ์

Gold Futures

รายละเอียด

Gold D (โกลด์ ดี)

รายละเอียด

SET50 Futures

รายละเอียด

Stock Futures

รายละเอียด

RSS3 Futures

รายละเอียด

เริ่มต้นเปิดบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส

1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร

 1. คำขอเปิดบัญชีและสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก 1 ชุด

2. วางเงินหลักประกัน

เลขที่บัญชีในการวางหลักประกันและชำระเงิน

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
147-4-75266-2
018-2-98371-3
064-2-33401-9
023-0-08340-4
002-2-05049-7
689-1-06984-6
078-2-15555-0

สรุปกำไรขาดทุน Mark to Market

 • หากมีผลกำไรจะปรับเงินส่วนเพิ่มในหลักประกันเทียบเท่าเงินสด
 • หากขาดทุนจะมีการหักเงินออกจากหลักประกันเทียบเท่าเงินสด

***หมั่นเช็คสถานะผู้ลงทุนควรหมั่นเช็คสถานะที่ตนถือมีผลกำไรขาดทุนอย่างไรบ้าง และสามารถเลือกปิดสถานะได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอจนสัญญาหมดอายุ***

ตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวมต่างๆ

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร ส่งมาที่ : ส่วนบริหารและประสานงาน / ฝ่ายบริหารกองทุนบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  255 – 257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 ถนนเยาวราชแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

2. จากนั้นวางเงินหลักประกัน และเริ่มต้นทำการซื้อขายได้

เอกสารที่ต้องใช้

 • คำขอเปิดบัญชีและสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ชุด 
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก 1 ชุด

 

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media 

X